پذیرش واجرای قاببندی کلاسیک ،طراحی واجرای گچبری های لوکس وکلاسیک0912165601
قاب گچبری،قاب گچی،قاب کلاسیک،گچبری روی دیوار،کادر بندی دیوار،قاب بندی مدلی ابزار است که بر روی دیوار های پزیرایی و اتاق ها بکار می رود و برای زیبا سازی دیوار استفاده می شود بعضی مواقه تاج های گچبری دستی نیز برروی و گوشه های قاب بندی این قاب ها کار میشود که زیبایی ان را صد چندان می کند قاب بندی نوعی ابزار فیطیله ای است که خیلی دییق و با نظم کار میشود

عکس قابندی جدیدقابندی در تهرانقابندی و گچبریقابندی دیوار و کاربندی سقفقابندی دیوار

گچبری

قابندی و گچبری تاج و متیفقاب گچبری گچبری رومی طرح محرابنمونه گچبری سقف پذیرائیگچبری سادهگچبری دور اینهابزار گچبری داخل ساختمانگچبری قاب روی دیوارگچبری قابندی

پذیرش گچبری وقاببندی دیوار،طراحی واجرای گچبری های لوکس وکلاسیک در تهران09121675601

 
طراحی و اجرای قابندی های کلاسیک در تهران قابندی تزیینات داخلی دیوار های خانه است که قابی ظریف و زیبا بر روی دیوار اجرا میشود و برای زیبایی پشتر و چشم نوازی زیاد تر از گچبری دستی نیز در قاب ها استفاده می شود و زیبایی کار را صد چندان می کند از جمله تاج یر قاب و گوشه قاب و قاب برشی است.

عکی قاب بندی کلاسیک رو یدیوار

 

نمایش قسمتی کوتاه از اجرای گچبری دستی روی قاب دیوار واجرای سر تاج گچبری سلطنتی روی قاب دیواری
فیلمی از نمایش قسمت کوچکی از کارهای گچبری وقاببندی دیوار به سبک کلاسیک وبه همراه ایینه کاری در قاب های دیواری
گچبری قاب روی دیوار