گچبری محراب

گچبری محراب

گچبری محراب محرابها به علت اینکه برای مشخص کردن جهت قبله و اقامه نماز استفاده میشده است، از قدیم الایام و به علت اعتقادات مذهبی مورد توجه عموم افراد بوده است. تدریجاً در معماری ایرانی محرابها به یک عنصر اصلی بدل گردیدند.محرابها در هر زمانی به عنوان یک اصل در معماری مذهبی و در مساجد […]